Posts tagged softball
World Series Recap
Minneapolis Takes Portland (GSWS Team Breakdown)